Projekt Crossroads 2.0 / Перекрестки 2.0. LAGUNY jako kulturalne i historyczne rozdroże dziejów narodów w rejonie południowo - wschodniego Bałtyku


 Gdańscy przewodnicy i piloci wzięli udział w programie Unii Europejskiej Crossroads 2.0


"Crossroads  2.0 " - " Laguny jako skrzyżowanie turystyki i interakcji między narodami południowo- wschodniej części Morza Bałtyckiego : od historii do współczesności "Okres realizacji (listopad 2012 - listopad 2014 ) .Projekt jest kontynuacją  realizowanego z powodzeniem  projektu Unii Europejskiej - " Crossroads : «Rozstaje - Laguny i Mierzeje jako skrzyżowanie kulturalnych i historycznych dziejów narodów w południowo-wschodnim regionie Morza Bałtyckiego".

Partnerem wiodącym projektu jest - Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta .
Jednym z elementów programu był kurs przewodników po Kaliningradzkiej Oblasti dla przewodników z rejonów przygranicznych, t.j. Trójmiasta, Litwy i Rejonu Kaliningradzkiego.

Z Trójmiasta udział w kursie wzięło 14 licencjonowanych i doświadczonych przewodników oraz pilotów.
 
Kilku z nich współpracowało już wcześniej z turystami z tych krajów.

 Wykładowcami byli kandydaci nauk historycznych, geograficznych, pedagogicznych, profesorowie Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu  im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie oraz pracownicy naukowi Parku Narodowego Mierzeja Kurońska.

Гиды  u сoпpoboждaющuѝe uз Три Гopoдa   (Gdańsk,Sopot,Gdynia) - участники программы Европейского союза «ПЕРЕКРЕСТКИ 2.0» - «Заливы как перекрестки туризма и взаимодействия народов Юго-Восточной Балтики: от истории к современности»Срок реализации (ноябрь 2012 – ноябрь 2014).
 Проект является продолжением успешно реализованного проекта «Перекрестки – территория заливов: культурные и исторические перекрестки народов Юго-Восточной Балтики» Программы Соседство «Литва-Польша-Калининградская область РФ».Заявитель проекта (Главный партнер) – Балтийский Федеральный Yниверситет имени Иммануила канта.

 Одним из элементов программы был курс  для гидов по Калининградской Oбласт для гидов приграничныx регионob, т.е. Три-Сити, Литвы и Калининградскoй областu.Uз Три города приехалo 14 лицензированныx и опытныx гидob и тур гидob .
Некоторые из них уже
 ранее работали с туристами из этих стран.
Преподаватели были
 кандидаты  наук  истории, географии, педагогическux, профессоры  Балтийскoгo федеральнoг Yниверситетa.Иммануилa Кантa в Калининграде,  и ученые Национальногo паркa Куршская Kоса.
Теоретическая подготовка проходила в помещениях Yниверситета бывшей Albertinы.

 
Gdansk guides took part in European Union Project «CROSSROADS 2.0» - «Lagoons as crossroads for tourism and interactions of peoples of South-East Baltic: from the history to present»
 
Duration of the project: November 2012 - November 2014

 «CROSSROADS 2.0» is the following project of «Crossroads - Lagoons as the cultural and historical crossroads of peoples in the South-Eastern Baltic area».
 
 The lead partner: Immanuel Kant Baltic Federal University 
 
One of the element of theprogram was a guide course to Kaliningrad Oblast for guides from frontier regions, i.e. Tri-City, Lithuania and the Kaliningrad Region.
Tricity was represented by 14 licensed and experienced guides and tour guides.
Several of them have already cooperated with tourists from these countries.
The lecturers were candidates of history, geography, pedagogical sciences, professors of the  Immanuel Kant  Baltic Federal University in Kaliningrad and scientists from Curonian Spit National Park.
Theoretical training took place in the seat of the University, in the past known as Albertine.

 

 
Pomnik Immanuela Kanta przed Uniwersytetem
 i dziedziniec Uniwersytetu
 
 
 
 

 

 
 
 
 


 
Kabina tłumaczy.
Wykłady w języku rosyjskim tłumaczone były na język angielski

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Praca nad projektem
 

 
 

 
 

 

 


Wywiady dla telewizji kaliningradzkiej
i podsumowanie kursu przez przedstawicielkę Ministerstwa Turystyki
 


  Certyfikaty otrzymują koleżanka z Federacji Rosyjskiej oraz nasz kolega Marcin Szumny
 
 
W imieniu grupy polskiej głos zabrał kolega Andrzej Młot

 
 
 
Prezentacja tour guide
ACCREDITATION CERTIFICATE
na rejon Kaliningradu

Po uroczystości rozdania certyfikatów
małe przyjęcie z lampką szampana 
 
 
 
 
Mój certyfikat/My guide certificate/Моя аккредитация


Bałtijsk.  Pomnik Piotra Wielkiego i latarnia
 
 

 
 
 
Jantarnyj. Pomnik uczestników Marszu śmierci

 
 
 
Primorsk. Ruiny zamku
 

  Jantarnyj. Kopalnia bursztynu
 

 
 
Litwa.
 
  Litewskie krajobrazy
 

 
 
 

Stara Kłajpeda
 


Na granicy Litwy z Federacją Rosyjską
 
 
Na centralnym rynku w Kaliningradzie
 
 
 
 
 
 
 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.