Museums Over the Borders / Muzea ponad granicami / Музеи bне границы ELBLĄG - KALININGRAD


Pewnego dnia spotkały się trzy panie Agnieszka Sławińska, Maria Kasprzycka i Marina Jadowa a efekty tego spotkania mieliśmy okazję oglądać podczas Konferencji podsumowującej  ten projekt.
Wdzięcznym, nieoficjalnym  podtytułem projektu jest  „Projekt  żeński”.
W ramach projektu oba muzea odnowiły swoje pomieszczenia, zakupiły wiele eksponatów, wprowadziły nowe technologie.
Udało się też przeprowadzić szereg wywiadów z mieszkańcami obu miast sprzed II wojny światowej.
Były wątpliwości czy uda się znaleźć ludzi, którzy skłonni byliby podzielić się swoimi wspomnieniami.
Zgłosiło się jednak wiele osób a ich wspomnienia stały się kanwą filmu „Świadectwo”.
Wspólna historia obu miast została przedstawiona na filmie holograficznym.
Od początku swego istnienia oba miasta miały bardzo podobną historię a do roku 1945  łączyły je ścisłe więzi kulturalne i handlowe.
Dzięki przywilejom króla Zygmunta Augusta, założona przez księcia Albrechta uczelnia zwana Albertiną, stała się pełnoprawnym uniwersytetem.
Po II wojnie światowej do obu miast napłynęła ludność o obcych tradycjach kulturowych.

Poniżej zdjęcia z Konferencji podsumowującej projekt "Muzea ponad granicami pn. "Nowoczesne metody w prezentacji dziedzictwa kulturowego"
---------------------------------------------- 
Однажды  встретили  три дамы Слaвинскa Агнешка Мария Kaспшыцкa и Марина  Ядова и и результаты этой встречи мы имели возможность наблюдать на конференции подводя этот проект. 
Неофициальный подзаголовок проекта  должeн быть "женский проект".
Благодаря проекту, оба музеи возобновили свои помещения, купили
новые экспонаты, введели новые технологии.
 Также  смогли провести серию интервью с жителями обоих городов перед Второй мировой войной.
 Воспоминания стали холстoм фильма "Свидетельство".
Общая история двух городов была представлена на голографической пленке.
С момент
oм своего создания, два города имеют очень похожую историю а дo 1945 года объединили  их близкие коммерческие и культурные связи.
С привилегии короля Сигизмунда Августа,  основан герцогом Альбрехтом университет Альбертина, стал полноценным университетом.
----------------------------------------------------------------------
One day met three ladies Agnieszka Sławińska,  Maria Kasprzycka and Marina Jadowa
 and the effects of this meeting we had the opportunity to watch during the Conference summarizing the project.
The unofficial subtitle of the project should be  " Female’s Project".
Thanks to the project two museums had the possibility to renew their premises, to purchase many exhibits and to introduce new technologies.
It was also occassion to carry out a series of interviews with residents of both cities before World War II.
There were doubts if people who wanted  to share their memories would be found but many people  did it.
Their memories have become the canvas of the film "Testimony".
Apart of “The testimony” the common history of two cities has been presented on a holographic film.
Since beginning to 1945, the two cities had a very similar history and were joined by close commercial and cultural ties.
With the privilege of King Sigismund Augustus, university founded by Duke Albrecht and called Albertina, became a full-fledged university.
After World War II the population of both cities had different cultural and political tradition.
Below please find photos from museums in Elbląg and Kaliningrad.


 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne Elbląg
Archeologic &Historic Museum in Elbląg
 
 
 
Kaliningrad. Museum "The Friedland Gate"
 
 

 

 
 
 
  
Zapraszam do odwiedzenia obu miast i tych interesujących muzeów.
//
Welcome to both interesting towns and museumsBrak komentarzy: