Ignacy Jan Paderewski - muzyk i dyplomata // musician and diplomat.


11 listopada obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Do powrotu Polski na mapę Europy przyczyniły się w dużej mierze zabiegi dyplomatyczne Ignacego Jana Paderewskiego.
Ten wielki pianista przed każdym koncertem w Stanach Zjednoczonych mówił o Polsce i konieczności   odzyskania przez jego kraj niepodległości.
Podczas spotkania z prezydentem T. Woodrow’em Wilsonem w styczniu 1917 r. przekazał mu memoriał dotyczący Polski.
Zaowocowało to przedstawieniem przez prezydenta Wilsona 18 stycznia 1918 r. Kongresowi Amerykańskiemu orędzia znanego jako 14 punktów Wilsona.
On 11th November we celebrate the anniversary of regaining the independence by Poland.
The important role in the return Poland to the map of Europe played Ignacy Jan Paderewski.

The great pianist before each performance in the United States gave speech  about  Poland and its efforts  to regain the independence.
During the meeting with President T. Woodrow Wilson in January 1917 Paderewski gave him a memorial about Poland.
This resulted in a presentation by President Wilson  to the American Congress the message known as Wilson's 14 points.

 
Woodrow Wilson's Fourteen Points

Czternaście punktów Wilsona

·          Peace agreements will be concluded explicitly. There will be no secret agreements. Diplomacy is to operate openly and publicly.

·         Freedom of the seas

·         The removal so far as possible of all economic barriers

·         The reduction of national armaments to the lowest point consistent with domestic safety

·         Impartial adjustment of all colonial claims

·         The evacuation of all Russian territory

·         The evacuation and restoration of Belgium

·         The liberation of France and return to her of Alsace and Lorraine

·         Readjustment of the frontiers of Italy to conform to clearly recognisable lines of nationality

·         The peoples of Austria-Hungary should be accorded the freest opportunity of autonomous development

·         Evacuation of occupation forces from Romania, Serbia and Montenegro; Serbia should be accorded free and secure access to the sea

·         Autonomous development for the non-Turkish peoples of the Ottoman empire; free passage of the Dardanelles to the ships and commerce of all nations

·         An independent Poland to be established, with free and secure access to the sea

·         A general association of nations to be formed to guarantee to its members political independence and territorial integrity (the genesis of the League of Nations)
 
 1. Porozumienia pokojowe będą jawnie zawierane, nie będzie już porozumień tajnych. Dyplomacja ma działać jawnie i publicznie.
 2. Całkowita wolność żeglugi na morzach, poza wodami terytorialnymi, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, poza przypadkami, kiedy morza te będą zamknięte całkowicie lub częściowo przez działania międzynarodowe, mające na celu wykonanie międzynarodowych porozumień.
 3. Zniesienie barier gospodarczych i ustalenie warunków handlu równych dla wszystkich narodów akceptujących pokój i stowarzyszonych dla jego utrzymania.
 4. Wzajemna wymiana wystarczających gwarancji, tak aby zbrojenia narodowe zostały zredukowane do minimum.
 5. Rozstrzygnięcie sporów kolonialnych w atmosferze swobodnej, otwartej i całkowicie bezstronnej, ale przestrzegając zasady, że interesy ludności zainteresowanej mają równą wagę co interesy Rządów.
 6. Ewakuacja wszystkich rosyjskich terytoriów i uregulowanie stosunków z Rosją. Rosja ma prawo do samookreślenia swojego ustroju politycznego.
 7. Belgia musi być ewakuowana i stać się w pełni suwerennym krajem.
 8. Terytorium francuskie zostanie uwolnione i odbudowane. Alzacja i Lotaryngia mają powrócić do Francji.
 9. Korekta granicy wloskiej wzdłuż linii narodowościowej.
 10. Stworzenie możliwości autonomicznego rozwoju narodom Austro-Węgier.
 11. Rumunia, Serbia i Czarnogóra odzyskają utracone w czasie wojny terytoria, Serbii zostanie przyznany wolny dostęp do morza, stosunki między różnymi państwami bałkańskimi muszą być oparte na przyjacielskich porozumieniach, uwzględniających linie podziału wspólnot i narodowości.
 12. Ludności tureckiej Imperium Osmańskiego zapewniona zostanie suwerenność i bezpieczeństwo, innym narodom zamieszkującym Imperium przysługuje prawo do bezpieczeństwa i rozwoju, oraz autonomia. Dardanele zostaną otwarte dla okrętów i statków handlowych, zabezpieczone gwarancją międzynarodową.
 13. Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa ma być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową.
 14. Stworzenie Ligi Narodów, której celem będzie zapewnienie gwarancji niepodległości politycznej oraz integralności terytorialnej wszystkich państw.
 

·         14 stycznia 1917 r. rozpoczyna działalność Tymczasowa Rada Stanu w Królestwie Polskim powołana przez władze niemieckie i austro – węgierskie a 12 września 1917 r. Rada Regencyjna.
·         10 listopada 1918 r. do Warszawy przyjeżdża Józef Piłsudski i rozpoczyna negocjacje z Centralną Radą Żołnierską w sprawie wycofania wojsk niemieckich z terenów Polski.
·         11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazuje dowództwo sił zbrojnych Józefowi Piłsudskiemu.
·         W wyniku negocjacji Naczelnego Wodza ustalono, że wojska niemieckie zaczną się wycofywać .
·         W nocy zostaje rozbrojony niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie.
·         Całość władzy zwierzchniej Naczelnemu Wodzowi Wojsk Polskich została przekazana 18 listopada.
·         W Poznaniu nadburmistrzem zostaje Polak Jarogniew Drwęski.
·         Całość władzy zwierzchniej Naczelnemu Wodzowi Wojsk Polskich została przekazana 18 listopada.
·         27 grudnia przybywa do Poznania Ignacy Jan Paderewski.
·         Przed hotelem Bazar, w którym zamieszkał wygłosił do zebranych tłumów przemówienie.
·         Doszło do incydentów ze strony Niemców, którzy atakowali polskie instytucje, zrywali polskie flagi i symbole narodowe.
·         Zamieszki i walki uliczne zapoczątkowały wybuch Powstania Wielkopolskiego, które zakończyło się w lutym 1919 roku zwycięstwem powstańców i podpisaniem rozejmu w Trewirze.
·         Od 18 stycznia 1919 r.  do 21 stycznia 1920 roku trwały w Paryżu obrady konferencji  pokojowej w wyniku której podpisano Traktat Wersalski.
·         Polskę reprezentowali Ignacy Paderewski oraz Roman Dmowski.
·         Na Konferencję Paryską wydelegowano również przedstawicieli, którzy mieli upomnieć się o przyłączenie do Polski  Pomorza i Kaszub.
·         Do Paryża udało się dotrzeć Antoniemu Abrahamowi i Tomaszowi Rogali, którzy udowadniali zamieszkanie na tych terenach wielu tysięcy Polaków.
·         Traktat Wersalski przypieczętował powstanie niepodległej Polski.
·         Zgodnie z treścią art. 87 Traktatu Wersalskiego … „Jak to już uczyniły Mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone, Niemcy uznają zupełną niepodległość Polski i zrzekają się na jej korzyść wszelkich praw i tytułów do terytorjów położonych w granicach następujących”…..
·         Traktat ze strony Polski podpisali  Ignacy Jana Paderewski i Roman Dmowski.
 
·         On January 14, 1917 the Provisional Council of State in the Polish Kingdom established by the German and the Austro – Hungarian authorities started its activity.
·         The Provisional  Council of State appointed on 12th September 1917 the Council of Regency.
·         November 10, 1918.  Józef Piłsudski came to Warsaw and started the negotiations with the Central Council of a Soldier  on the withdrawal of German troops from the Polish Kingdom territory .
·         November 11, 1918.  The Council of Regency transferred the command of the armed forces to  Józef Piłsudski .
·         Following the negotiations with Józef Piłsudski  the Supreme Commander agreed that German troops begin to withdraw.
·         In the night German garrison stationed in Warsaw was disarmed.
·         On November 18th the total supreme authority of the Polish Army was passed to Józef Piłsudski – the Polish Army Commander-in-Chief
·         The Pole Jarogniew Drwęski became Mayor of Poznań.
·         On December 27th  Ignacy Jan Paderewski arrived in Poznan and gave a speech to the gathered crowds from hotel Bazaar where he lived.
·         The same day Germans attacked the Polish authorities , wasted Polish flag and national symbols .
Riots and street battles  started the Wielkopolska Uprising , which ended in February 1919.
Insurgents were victorious  and  truced in Trier was signed.
·         From 18th January 1919 until 21st January 1920 The Paris Peace Conference was proceeding which resulted in the signing the Treaty of Versailles.
Poland was represented by Ignacy Paderewski and Roman Dmowski .
·         Four other representatives have been also elected as participants who had to fight to join Pomerania and Kashubia to Poland as well.
Finally Mr. Antoni Abraham and Tomasz Rogala presented the evidences of living in Pomerania many thousands of Poles.
·         The Treaty of Versailles sealed the establishment of the independent Poland .
According to art. 87 of the Treaty of Versailles ... " As we have done Allied and Associated Powers , Germany recognizes the complete independence of Pola and gives up
on its behalf  all rights and titles to the territories lying within the following borders" .....
·         The Treaty was signed by the Polish representatives  Ignacy Jan Paderewski and Roman Dmowski .

  
Ignacy Jan Paderewski był również w Gdańsku.
Zamieszkał 24 grudnia 1918 r. w hotelu Danziger Hof.
Z Gdanska udal się do Poznania.
 
W Gdańsku przebywał też Jozef Pilsudski.
23 lipca 1917 r. wraz z gen. Kazimierzem  Sosnkowskim został osadzony w gdańskim więzieniu za  zakaz składania przysięgi Niemcom przez jego żołnierzy.
 
Hotel Danziger Hof  in which spent a night Ignacy Paderewski during his stay in Gdańsk on 24th December 1918

 
Piłsudski's prison cell in Gdańsk jail

 
Biography of Ignacy Jan Paderewski

Photos
Ignacy Jan Paderewski - Siła honoru i miłości do Ojczyzny
 
Ignacy Jan Paderewski: Przemówienie (1940)
 
 
 
Ignacy Jan Paderewski - ostatnie przemówienie fragment
Sprowadzenie prochów Ignacego Paderewskiego i pogrzeb w Katedrze Warszawskiej pw. Św. Jana Chrzciciela.
 

Pieces of music of Ignacy Paderewski:
Paderewski plays:
Minuet Op. 14 nº 1, Paderewski
 
Ignacy Jan Paderewski - Piano Concerto in A minor, op.17 - I. Allegro http://www.youtube.com/watch?v=c_geESUlY9o
 
Variations and Fugue Op. 23 (Selected Variations)
Sonate pour Piano, Op. 21
 
„Polish Fantasy" in Gis minor for piano and orchestra, Op. 19, 2nd Movement
 
Legenda As-dur op.16 nr.1
 
Symphony in H minor "Polonia" Op. 24, 3rd Movement
 
Stephen Hough plays Paderewski Nocturne
 
Sonata a-moll op.13 Allegro con fantasia
 
Ignacy Jan Paderewski - Cracovienne Fantastique
Paderewski plays Chopin Etude Op.10 No.12 "Revolutionary"
 
Chopin, Polonaise in A Flat
Paderewski Chopin Waltz 1917
Paderewski plays Chopin Valse Brilliante Op 34 No 1 on Duo Art
 
Ignacy Jan Paderewski - Игнацы Падеревский - Absolute pitch
 
Paderewski plays Liszt Hungarian Rhapsody no. 2 - Part 2 - Friska (1936)
 
Ignacy Jan Paderewski plays Beethoven's Moonlight Sonata(Actual video)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.